Tältä sivulta löydät Ringeten tukirahaston säännöt sekä sivun alareunasta hakulomakkeen. Tutustuthan sääntöihin ennen hakemuksen täyttämistä!

Tukirahaston hakemus koostuu kahdesta hakemuksesta: pelaajan / pelaajan huoltajan ja seuran. Pelaaja / pelaajan huoltaja täyttää oman hakemuksen ja ilmoittaa omalle seuralleen jätetystä hakemuksesta, jotta seura voi puoltaa hakemusta.


TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT

Tukirahaston nimi on Ringeten tukirahasto

1§ Tukirahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisia ringeten pelaajia harrastuksen jatkamisessa avustamalla kausimaksukustannuksissa. Tukirahasto on tarkoitettu ensisijaisesti vähävaraisten junioreiden harrastuksen tukemiseen. Vuosittain jaettavista avustuksista on kohdennettava vähintään 80% junioriharrastajille.

Rahastosta voidaan jakaa tukea myös merkittävien ringetteä edistävien toimenpiteiden ja saavutusten edelleen kehittämiseen liittohallituksen erillisellä päätöksellä.

2§ Rahaston hallinto

Suomen Ringetteliiton liittohallitus määrittää tukirahaston säännöt ja pitää kerran vuodessa katsauksen rahaston toiminnasta, taloudesta sekä myönnetyistä avustuksista.

Rahastosta myönnettävien apurahojen jaosta päättää liiton toiminnanjohtaja näiden liittohallituksen määrittämien sääntöjen puitteissa.

3§ Avustusvarojen käyttö

Liittohallitus päättää rahaston varojen vastaanottamisesta, sijoittamisesta ja avustusten jakoehdoista rahaston tarkoituksen ja sääntöjen mukaisesti.

Ringeten pelaajat voivat hakea avustusta seuransa kautta. Tuen hakijana ja tuen vastaanottajana on aina seura. Jaettavat avustukset on käytettävä tukea saavan pelaajan kausimaksuihin. Tukea hakeva pelaaja ja hänen seuransa täyttävät tukirahaston kirjallisen hakulomakkeen perusteluineen ja lähettävät sen liitolle.

Hakemuksen tulee sisältää:

Avustusten hakuaika on 1.7. – 30.9. Tuet maksetaan 31.10. mennessä. Myönnettävä avustusmäärä on enintään 250€ per myönnetty avustus. Jotta tukea voidaan myöntää, tulee seuralla olla avustusta hakevaa pelaajaa koskien järjestettyä toimintaa koko kauden ajaksi.

Järjestetyksi toiminnaksi katsotaan, että seuralla on olemassa tukea hakevalle pelaajalle järjestetty ryhmä (kuten joukkue), toimintamuoto kauden ajaksi (kuten sarja) ja tällä ryhmällä toimihenkilöstöä (kuten joukkueenjohtaja ja/tai valmentaja).

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva kilpailulupa. Myönnettävä tuki on luonteeltaan tilapäistä. Samalle hakijalle voidaan myöntää tukea enimmillään kahtena peräkkäisenä vuotena.

Rahastosta voidaan jakaa avustuksia maksimissaan 10 000€ vuodessa. Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin rahastosta voidaan jakaa avustuksia, tulee avustusten myöntämisessä painottaa seuroja, joilla on hyvin järjestettyä toimintaa.

4§ Tuotto ja kirjanpito

Rahaston pääomaa kartutetaan vuosittaisella rahastotilin korkotuotoilla, mahdollisilla lahjoituksilla, sponsorisopimuksilla tai pääoman korotuksella, josta päättää liittohallitus.

Rahasto pidetään erillisenä tilinä liiton kirjanpidossa.

5§ Tukirahaston muu käyttö

Rahaston varoja voidaan käyttää rahastoa purkamatta Suomen Ringetteliiton taloustilanteen vakauttamiseksi, jos liiton taloustilanne niin vaatii.

Rahaston muusta kartuttamisesta, hoidosta tai käytöstä korollisina tai korottomina lainoina tai muina avustuksina päättää liittohallitus.

Rahaston varojen muuta käyttöä koskevat päätökset on tehtävä liittohallituksen kokouksessa vähintään ¾ paikalla olleiden äänioikeutettujen jäsenten äänten enemmistöllä.

6§ Rahaston kokoukset

Rahaston taloutta, toimintaa, jaettuja avustuksia ja sääntöjä käsitellään vuosittain vähintään yhdessä liittohallituksen kokouksessa. Toiminnanjohtaja on velvollinen esittämään yhteenvedon edellisen vuoden vastaanotetuista ja myönnetyistä avustushakemuksista. Liittohallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vastaa kokouskutsusta.

7§ Rahaston purkaminen

Nämä säännöt tulevat voimaan Suomen Ringetteliiton liittohallituksen hyväksyttyä ne.

Liittohallitus päättää näiden sääntöjen muutoksista tai rahaston lopettamisesta.

Jos rahaston toiminta lopetetaan, sen omaisuus on luovutettava rahaston päämääriä toteuttavaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt hyväksyttiin Suomen Ringetteliiton liittohallituksen kokouksessa 17.12.2020.

Pelaajan / pelaajan huoltajan hakemus (hakulomake päivittyy sivuille 1.7.2024)
Pelaajan seuran hakemus (hakulomake päivittyy sivuille 1.7.2024)

Suomen Ringetteliiton liittohallitus