Nyt on aika hakea seuratoiminnan kehittämistukea - haku päättyy 15.3.

20.02.2012 12:00

Nyt on aika miettiä seuran hallituksen tai ringettejaoston kokouksessaseuratoiminnan kehittämistuen hakua.
Hakuaika päättyy 15.3. jotenhankkeen suunnittelulle ja hakemuksen tekemiselle on nyt reilut kolme viikkoa aikaa.
 
Lisätietoa tuista ja hakulomakkeet löytyvät seuratuen nettisivuilta www.seuratuki.fi
Tuen käyttöaika on 1.6.2012 - 31.7.2013.
 
Tukea voi hakea lasten ja nuortentoimintaan sekä aikuisliikuntaan.
 
Tässä alla tukimuodot avattuna. Lue erityisesti jokaisen tukimuodon kohdalta ”kehittämismahdollisuudet” –kohdat.
Niistä saa hyviä ideoita omiin hankkeisiin.
 
Vuonna 2012 Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea:
 
1) Lasten ja nuorten urheilun kehittämiseen
 
a) Harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6–19-vuotiaille
Tavoitteena on, että yhä useammalle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus harrastaa urheilu-seurassa. Lisäksi tavoitteena on saada lisää harrastajia seuraan. Seura voi käynnistää hankkeen joko
- 6-12 -vuotiaiden toimintaan painottuen (esim. uusi ringettekouluryhmä toiseen halliin tai vaikka joku temppujumppa ryhmä sisätiloihin ringettekoululaisille ja muille paikkakunnan lapsille jne.) tai
- 13-19 -vuotiaiden toimintaan painottuen (seuraan perustetaan nuorten harrasteryhmä) tai
- 6-19 -vuotiaiden toimintaan painottuen
Hankkeiden lähtökohtana on, että seura kehittää uusia valitulle ikäryhmälle suunnattuja toimintamuotoja ja entistä useampi ikäryhmään kuuluva lapsi tai nuori voi tulla lajiin mukaan tai jatkaa harrastamistaan urheiluseurassa.
 
Kehittämismahdollisuuksia 6-12 -vuotiaiden toimintaan:
  Toiminnassa korostuvat lapsilähtöisyys sekä motoristen perustaitojen ja lajitaitojen monipuolinen harjoittelu, esimerkiksi
 o kausiluontoista (1-2 kertaa viikossa) uutta kerhotoimintaa, jossa tutustutaan lajiin eikä osallistuta viralliseen kilpailu- tai sarjatoimintaan (esim. Löydä liikunta -kerho tai lajikerho).
 o säännöllistä uuden harjoitusryhmän/joukkueen toimintaa, jossa lapset voivat osallistua kilpailu- sekä sarjatoimintaan (oltava erotettavissa seuran perustoiminnasta).
  
Uusia ryhmiä perustettaessa kannattaa miettiä eri toimenpiteiden tarvetta
 o mm. markkinointi ja lajiesittelyt, ohjaajien rekrytointi ja koulutus, toimenpiteet tila- ja välineongelmien ratkaisemiseksi, kaudella tarvittavat tukipalvelut  
 
Seura voi toteuttaa kerho- ja harjoitustoimintaa kohderyhmän mukaan eri tavoin
 o mm. kaikille avoimena toimintana, vähän liikkuvien lasten tai erityistä tukea tarvitsevien lasten toimintana
 
Vähävaraisten huomiointi: Uusien ryhmien (kerhot/ryhmät/joukkueet) toiminta on ns. matalan kynnyksen toimintaa, joka on maksutonta tai edullista. Lisäksi toiminta tapahtuu seuran  
  kotipaikkakunnalla lähellä lasten asuinpaikkaa.
 
Kehittämismahdollisuuksia 13-19 –vuotiaiden toimintaan:
Hanke voi olla toiminnan laajentamista kehittämällä täysin uusia toimintamuotoja, jotka sopivat uusille lajin aloittaville harrastajille tai uudelleen lajin pariin palaaville. Esimerkiksi tutustumisjaksoja ja starttikursseja, joista pääsee mukaan uusiin perustettaviin ryhmiin/joukkueisiin tai vanhojen harrastajien uudelleen aloittamisen mahdollistavia toimenpiteitä.
Hanke voi olla myös nuorten ideoima, suunnittelema ja toteuttama paikallinen nuorilta nuorille suunnattu toimintamuoto tai liikuntatapahtuma (esim. turnaus) seurassa, koulussa, kunnassa tai muutaman seuran välillä. Tapahtumaan pitää voida osallistua eri taito- ja osaamistasoilla olevat nuoret.
Hanke voi olla olemassa olevan lajitoiminnan laajentamista uusien ryhmien perustamisella tai uusien jäsenten mukaan ottamisella kuitenkin niin, että aloittaville nuorille mukaan tulemista
helpotetaan esimerkiksi aikuistukihenkilön tai vertaistuen toimenpitein tai omatoimiseen harjoitteluun innostavien, seuratoimintaa tukevien innovaatioiden avulla.
Vähävaraisten huomiointi: Uusien toimintamuotojen toiminta on ns. matalan kynnyksen toimintaa, joka on maksutonta tai edullista.
 
 
b) Harjoittelukulttuurin kehittäminen 11–15-vuotiaille
Seura käynnistää hankkeen 11–15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittämiseksi. Hankkeen perusedellytyksenä on lisätä seuratoiminnassa mukana olevien nuorten urheilemisen ja kokonaisliikunnan määriä ja/tai kehittää urheilun kannalta keskeisten perusominaisuuksien harjoittelua monipuolisemmaksi. Keskeisiä tavoitteita on kasvattaa urheilun ja kokonaisliikunnan määrää, monipuolistaa harjoitussisältöjä, synnyttää pysyviä käytänteitä, joilla urheilullista elämäntapaa tuetaan sekä kehittää lajien, seurojen ja urheiluakatemioiden välille uusia, pysyvyyteen tähtääviä yhteistyömalleja.
 
Kehittämismahdollisuuksia:
Omatoimisen harjoittelun kehittäminen: yksilön harjoittelu- ja kokonaisliikuntamääriä sekä harjoitussisältöjä kehittävät toimenpiteet
Seuraharjoittelun kehittäminen: harjoitusten organisoiminen toiminnallisemmiksi, harjoitusaikojen pidentäminen monipuolisuutta lisäävillä harjoitusosioilla, alku- ja loppuverryttelyiden sijoittaminen varsinaisen harjoitusvuoron ulkopuoliselle ajalle, lisäharjoitusryhmät tms.
Yhteistyön kehittäminen: lajien ja / tai seurojen välisen valmennuksellisen yhteistyön ja / tai seuran ja urheiluakatemian välisen yhteistyön kehittäminen.
Erityisosaamisen hyödyntäminen: valmennuksen erityisosaajien hyödyntäminen harjoittelun monipuolistamisessa
Pysyvyyden turvaaminen: jatkuvien toimintojen synnyttäminen, ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen urheilun ja liikunnan suositusmääristä sekä edellytyksistä
 
 
c) Seuran kehittäminen Sinettiseuraksi
Tukea voivat hakea seurat, joiden tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten urheilutoimintansa laatua niin, että seura täyttää Sinettiseurojen laatukriteerit.
 
 
d) Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (uusi pilottihankemuoto)
Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja urheilua. Tällä hankemuodolla halutaan edistää taloudellisen tasa-arvon toteutumista urheiluseuratoiminnassa, jotta sosioekonomiseen taustaan katsomatta entistä useampi lapsi tai nuori voi tulla mukaan urheiluharrastukseen tai jatkaa harrastamistaan urheiluseurassa.
Hanketuen tavoitteena on tukea seuroja ideoimaan ja toteuttamaan malleja, joilla vähävaraisten perheiden harrastus- ja kilpaurheilullinen osallistuminen on mahdollista. Hankekauden aikana seuraan syntyy pysyviä toimintamalleja vähävaraisten perheiden tukemiseksi. Lisäksi seurat verkostoituvat paikallisesti muiden toimijoiden kanssa.
Hanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämisprosessiin ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.
Hanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämisprosessiin ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.
Kehittämisprosessiin valitaan 10-30 seuraa. Haettava tuki on 5000–30 000 euroa / seura.
 
Kehittämismahdollisuuksia
Toimintamalli kohdistuu tavoitteellisesti urheileviin lapsiin ja nuoriin, jotta he voivat jatkaa urheilu-uraansa motiiviensa ja taitojensa edellyttämällä tasolla.
Hankkeessa kehitetään ns. matalan kynnyksen toimintamuotoja, jotka ovat edullisia tai maksuttomia ja toiminta tapahtuu lähialueella. Näin seuratoimintaan mukaan tuleminen ja seurassa harrastaminen on kaikille lapsille ja nuorille taloudellisesti mahdollista. Hankkeen voi tarvittaessa kohdentaa tietylle kohderyhmälle.
Hankkeessa kehitetään paikallisia verkostoja ja yhteistyömalleja eri tahojen kanssa.
Seura kehittää yhdessä verkostojensa kanssa mallin, jolla se pystyy tunnistamaan ja tukemaan tuen tarpeessa olevia seurassa harrastavia lapsia ja nuoria.
Huom. Liikuntavälineiden hankinta sallitaan tässä hankemuodossa suuremmassa mittakaavassa, jos niiden hankkiminen on kehitettävän toimintamallin kannalta tärkeää.
 
 
2. Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan
 
a)     Ohjaajien osaamisen kehittäminen
Tavoitteena on lisätä seurassa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamista ja innostusta aikuisten terveyttä edistävän liikunnan alueella.
 
Kehittämismahdollisuuksia:
Liikuttajakoulutuksen 1. taso SLU-alueiden kouluttamana, valtakunnallinen Liikuttajakoulutuksen 2. taso
Lajiliittojen kunto- ja harrasteliikunnan ohjaajakoulutukset, 1. ja 2. taso
Seuran sisäiset koulutukset/toimenpiteet ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisäämiseksi, esim. ohjaaja-/valmentajatiimit, tutorointi, HOPS
Vähävaraisten huomiointi: kannustetaan vähävaraisia aikuisia mukaan seuratoimintaan ohjaajan roolissa ja varmistetaan tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen
 
b)    Uuden säännöllisen toiminnan lisääminen
Tavoitteena on lisätä säännöllistä liikuntatoimintaa seuroihin, joissa jo toteutetaan aikuisten harraste-liikuntaa.
 
Kehittämismahdollisuuksia:
Lajiliittojen aikuisliikunnan harrastusmuotojen käyttöönotto seurassa
Uusien innovaatioiden kokeilu ja niiden soveltaminen potentiaalisille kohderyhmille
Vähävaraisten huomiointi: edullisten tai maksuttomien liikuntaryhmien perustaminen
Toiminnan toteuttaminen uusille kohderyhmille (esim. ikääntyneet, aloittelevien ryhmät, liikunta-aktivointi, erityisryhmät, painonhallinta, työttömät jne)
 
 
c)     Aikuisten liikuntatoiminnan aloittaminen
Tavoitteena on aloittaa aikuisten liikuntatoiminnan kehittäminen seurassa, joissa ei ole vielä lainkaan toimintaa aikuisten kunto- ja terveysliikunnassa.
 
Kehittämismahdollisuuksia:
Seuran sisäinen prosessi, jossa kehitetään seuran osaamista, lajin harrastusolosuhteita ja muita edellytyksiä lajin aikuisliikuntatoiminnan aloittamiseksi.
Lajin startti- ja lyhytkurssit, lajikokeilut, aikuisille suunnatut liikuntatapahtumat
Ohjaajakoulutus aikuisten ohjaajille ja valmentajille osana kehittämistyötä
Tukena Hyvä Seura-koulutuspuun ”Aikuiset liikkeelle”-kurssi, jota järjestää SLU-alueet
Vähävaraisten huomiointi: ilmaisten tai edullisten liikuntaryhmien aloittaminen
 
 
 
d)    Kuntayhteistyö
Tavoitteena on lisätä paikallistason yhteistyötä eri toimijoiden kesken., jotta aikuisväestön liikunta-aktiivisuus lisääntyisi.
 
Kehittämismahdollisuuksia:
Seurojen yhteishankkeet (esim. monilajiryhmien toteuttaminen)
Yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kanssa sekä muiden liikunta- ja hyvinvointialalla toimivien tahojen kanssa
Liikunta-aktivointihankkeet yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa
Seura yhteistyökumppanina kunnan hankkeessa tai seuran oma hanke, jossa kunta mukana
Vähävaraisten huomiointi: vähävaraisten aikuisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen (esim. ”stipendi” seurojen toimintaan)
 
 
Lisätietoja Merja Markkanen
Suomen Ringetteliitto